Wie was wat in Weert?

Op deze pagina vindt u een lijst met beroepen. Als u daarop doorklikt krijgt u een tabel met personen die dit beroep hebben uitgeoefend.

De lijsten zijn samengesteld op basis van gegevens uit het gemeente-archief van Weert. Alle opgesomde personen waren verbonden aan de Weerter magistraat, de heer of aan in Weert werkzame corporaties, fundaties of kerkelijke instellingen. Met uitzondering van de beroepen hervormd predikant, wethouder, pastoor (deels), burgemeester (deels), secretaris (deels)  hebben de overzichten alle betrekking op het ancien régime. De lijsten beogen geenszins volledig te zijn, noch naar functionaris, noch naar persoon.

De overzichten zijn samengesteld door C.H.J. (Cor) Tubée,  oud-gemeentearchivaris van Weert.

De beroepenlijst van Nederweert is te vinden op: www.nederweertsverleden.nl/reg_wiwawa.php

Voor alle opmerkingen of aanvullingen houden wij ons aanbevolen via ons adres: show@showeert.nl.

 

Altaar van het Heilig Sacrament: Heilig Sacramentsmeester
Altaar van Onze Lieve Vrouw: Onze Lieve Vrouwe-meester
Altaar van Sint Jan de Doper: rector
Altaar van Sint Nicolaas: rector
Altaar van Sinte Anna: bedienaar en broederschapsmeester
Altaar van Sinte Catharina en Allerheiligen: rector en broederschapsmeester
Apotheker
In 1754 werd door het Hof van Gelre in Roermond een eedsformulier voor apothekers uitgevaardigd. Alleen deze beroepsgroep mocht vergiften verkopen.
Armendienaar van de stichting Berdinus Ververs
Armendienaar of armenmeester: bestuurder van een armenstichting. Weert kende vier armenfundaties, die genoemd zijn naar hun stichter.
Armendienaar van de stichting Nijs Beckers
Armendienaar van de stichting Van Berlo
Armendienaar van de stichting Willem van Heythuysen
Arts, 'medicinae doctor'
Bedelvoogd
Functionaris belast met het opsporen en verwijderen van bedelaars.
Beekhoeder
Functionaris belast met het toezicht op de Bocholterbeek.
Borggraaf of burggraaf
Militair-administratieve functionaris, in dienst van de graaf van Horn, die zetelde op het kasteel van Weert.
Brandmeester
Broederschapsmeester van Sint Jacob
Broederschapsmeester van Sint Joseph
Broederschapsmeester van Sint Severus
Broederschapsmeester van Sinte Dingene of Sinte Dymphna
Broekhoeder
Functionaris belast met toezicht op het gemene broek.
Burgemeester
De burgemeesters hadden tot de invoering van het Franse bestuursstelsel als voornaamste taak het administreren van geldzaken en later ook de zorg voor publieke werken. Tot 1525 vormde Over- en Nederweert een administratief geheel. In de periode 1525 - 1796 hadden de stad Weert en de buitenie van Weert ieder een eigen burgemeester, resp. de binnen- en de buitenburgemeester. De binnenburgemeester wordt als eerste in de lijst genoemd. In de periode 1796 - 1800 vormde de kantonsmunicipaliteit het gezamenlijke bestuur van Weert, Nederweert en Stramproy. Vanaf 1800 tot heden is de burgemeester voorzitter van de raad met bestuursbevoegdheden.
Burgemeestersknecht
Cijnsmeester, collecteur
Functionaris belast met het innen van de accijnzen.
Collecteur der bieren
Fuctionaris belast het het innen van de bieraccijns.
Collecteur der wijnen
Functionaris belast met het innen van de wijnaccijns.
Deken van de Alde Schutten van het Sint-Jorisgilde
Deken van de Busseschutten van het Sint-Hubertusgilde
Deken van de Jonge Schutten van het Sint-Catharinagilde
Deurwaarder
Gerechtsbode
Gildemeester van het kremersgilde
Kremersgilde: beroepsorganisatie van kooplieden, met name kramers, kruideniers en winkeliers.
Gouverneur
Militair vertegenwoordiger van de soeverein.
Heilige Geestmeester, armendienaar van de huisarmen
Bestuurder van de Tafel van de Heilige Geest of lid van het openbaar armbestuur.
IJkmeester
Functionaris belast met het ijken van maten en gewichten.
Jager
Jachtopziener in dienst van de heer van Weert, Nederweert en Wessem.
Kapelaan
Geestelijk bedienaar van de parochie van Sint Martinus.
Kapelmeester van de kapel Sint Cornelis op Swartbroek
Kapelmeester: bestuurder van een kapel.
Kapelmeester van de kapel Sint Matthijs aan de Maaspoort
Kapelmeester van de kapel Sint Sebastiaan op Laar
Kapelmeester van de kapel Sint Theunis op Altweert
Kapelmeester van de kapel Sinte Barbara op Tungelroy
Kapelmeester van de kapel Sinte Oda op Boshoven
Kerkmeester van de parochiale kerk van Sint Martinus of Sint Maarten
Keurmeester
Functionaris voor de keuring van vlees, vis en brood.
Koster
Laathof van de pastoor: meier en laatschepen
Laatschepen: lid van een laathof.
Laathof van de proosdij van Meerssen te Weert: meier of rentmeester en laatschepen
Laathof van het kapittel van Sint Servaas van Maastricht te Weert: meier of rentmeester en laatschepen
Landmeter
Leenhof van Weert, Nederweert en Wessem: stadhouder en leenman
Stadhouder: vertegenwoordiger van de leenheer; leenman: lid van het leenhof.
Medicijnmeester, chirurgijn
Muntmeester
Nachtwaker
Notaris
Onderpastoor
Pastoor van de parochiale kerk van Sint Martinus
Postbode
Predikant
In 1983 ging de Hervormde Gemeente Weert-Budel een samenwerkingsverband (federatie) aan met de Gereformeerde Kerk te Weert. Na de landelijke vereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch Lutherse Kerk tot de Protestantse Kerk in Nederland werd de federatie omgezet in een vereniging onder de naam: Protestantse Gemeente Weert-Budel.
Procureur
Degene, die een partij vertegenwoordigt in een civiele procedure bij het gerecht.
Publieke omdraagster
Rector
Leidinggevend onderwijsfunctionaris.
Rentmeester van de heer van Weert, Nederweert en Wessem
Schansmeester van het gehucht Laar
Schansmeester: functionaris belast met de leiding over een schans op de gehuchten. Weert kende schansen op de gehuchten Keent, Moesel, Swartbroek, Tungelroy, Boshoven, Laar en Leuken.
Schansmeester van het gehucht Leuken
Schepen
Schoolmeester
Schout, scholtis
Secretaris
Stadstimmerman
Veldschut, veldbode
Veldschut: oude naam voor veldwachter.
Vroedvrouw
Waagmeester
Opzichter van de waag, hoofd van de wegers.
Werkmeester van het kleermakersambacht
Werkmeester: Lid van het dagelijks bestuur van een ambacht. Weert kende de volgende ambachten: het kleermakersambacht, het schoenmakersambacht, het smedenambacht, het timmerambacht, het kremersambacht en het wolambacht.
Werkmeester van het schoenmakersambacht
Werkmeester van het smedenambacht
Werkmeester van het wolambacht
Wethouder
Vanaf 2002 maken de wethouders geen deel meer uit van de gemeenteraad.